งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 ธันวาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน" เพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครฯ เป็นตัวแทนระดับชุมชน นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหาหรือความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดลำพูน และแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราตราจารย์ ดร.สุชุน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวโครงการฯ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 130 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัว การสาธิต ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ แนะนำแนวทางและบทบาทการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาค กิจกรรมสัมพันธ์ ต่างที่มาแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เวทีเสวนา อสวท.เพื่ือระดมความคิด เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th