งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 ธันวาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุม มีรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำเสนอข้อมูล เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR-Online (V.2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (V.2) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th