งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการค่ายอาสา “สานฝัน สานสัมพันธ์ น้องพี่”

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่15 - 18 พฤศจิกายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสา “สานฝัน สานสัมพันธ์ น้องพี่” ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้มีองค์ความรู้ต่างๆ นอกห้องเรียนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th