งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น NanoDrop 2000

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 พฤศจิกายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น NanoDrop 2000 โดยมี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล กล่าวเปิดงาน และต้อนรับวิทยากร คุณโสภาวรรณ รามนันทน์ ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือ Spectrophotometer (Nanodrop 2000) จากบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด เพื่อให้นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานของเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การทำงานด้านงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานปัญหาพิเศษ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสุขม อัศเวศน์ และ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th