งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน (Thai Sakura Planting Project) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2556 รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น ให้เดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน (Thai Sakura Planting Project) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ และ Biwako Yousui Land Improvement District ภายใต้การสนับสนุนทุนจากมูลนิธิเรโซนา (เรโซนา โฮลดิ้งส์ ประเทศญี่ปุ่น) รวมถึงเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th