งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ Agriculture in Thailand

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ "Agriculture in Thailand" เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
นอกจากนี้ ช่วงบ่ายของวันที่18 ตุลาคม 2556 ทีมงานโทรทัศน์ NHK จากเมืองนารา ได้มาถ่ายทำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ พร้อมกันนี้ได้บันทึกเทปการนำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th