งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  พลอากาศเอกกำธน สินวานนท์ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโครงการการบริการพัฒนา (ศูนย์สาขา) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ร่่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2523 มีเนื้อที่ 32 ไร่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร (อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ ท่านแรก และในปัจุบันใช้เป็นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง เช่น พืชกลุ่มกระเจียว ปทุมมา ว่านสี่ทิศ หน้าวัว และกล้วยไม้ไทย เป็นต้น ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมราษฎร และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิต และขยายพันธุ์ไม้ดอกให้แก่ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคต่างๆ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th