งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากการจัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 9 ที่จัดให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2556 ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 10 คน และมี อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาดังกล่าว
  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ ได้เป็นผู้แทนคณบดีนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน Thai Sakura Planting Project ณ Biwako Yousui Land Improvement District ด้วย

  • ภาพกิจกรรม

          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th