งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และหัวหน้าโครงการฯ จัดฝึกอบรมแก่นักเรียน และคณะครู จากโรงเรียนบ้านยางเปียง โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเกษตรกรและผู้นำชุมชน จำนวน 25 ราย ภายใต้ โครงการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ โดยจัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตและการจัดการสุกรหลุม การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์” เมื่อวันที่ 6- 10 ตุลาคม 2556 ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการลูกสุกร (การตัดฟัน การตอนและการฉีดยา) การผสมเทียมสุกร การทำอาหารหมักจากพืชหรือวัสดุที่มีมากในท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน และการบันทึกประจำวัน รวมทั้งการไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th