งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง " โปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานด้วยระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และโปรแกรมติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการแบบ Real Time (v.1) " เพื่อพัฒนาโปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการจัดการเอกสาร อีกทั้งยังทำให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ นายอลงกลต สิทธิโชค เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th