งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การนำเสนอรายงานการศึกษาและดูงานต่างประเทศ ณ Okahoma State University,USA ของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55 นำเสนอรายงานการศึกษาและดูงานต่างประเทศ ณ Oklahoma State University,USA (OSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามความร่วมมือกับ Department of Agriculture Education, Communication and Leadership, OSU โดยนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ที่ได้ลงกระบวนเรียนในวิชา AGED 5983 (Research Methodology in Agriculture Education) และวิชา AGED 5990 (Natural Resources in Oklahoma) ณ ห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th