งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปุ๋ย"

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่6 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปุ๋ย” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปจากเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้เชื้อย่อยสลายเซลลูโลส การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมัก และการแปรรูปปุ๋ยชนิดผงเป็นชนิดเม็ด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริง วิทยากรโดยคุณสมศักดิ์ จีรัตน์ คุณชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ และว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา นักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th