งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บรรยายพิเศษ...ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผู้ใช้งานจึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ทั้งที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้นวิธีการป้องกันตนเอง และการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินเป็นความรู้ที่ จำเป็นที่ควรมี เพื่อช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ โดยมี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล , อ.ดร.วีณัณ บัณฑิตย์, ดร.กรวรรณ ศรีงาม และ นางสาวอัญชลี วงษา เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน AB5 353 ชั้น 3 , ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th