งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ด้านพืชสวน จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ทางด้านพืชสวน พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก และเจ้าหน้าที่วิจัยและกักกันพืช จำนวน 6 คน จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ( Department of Horticulture and Landscape, National Taiwan University, Taipei Taiwan) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานยังภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในอนาคต โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี และห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ตามลำดับ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th