งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 จังหวัดภาคเหนือไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพของเทศบาลตำบลสันปูเลย

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่30 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด  อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 จังหวัดภาคเหนือเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเีรีัยนรู้เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพของเทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นทีสาธิตเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th