งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง GC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่28 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 113 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 105 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 100 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 101 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 95 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 109 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 110 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 127 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 114 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 131 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 115 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 122 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 12 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th