งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมสวนลำไย GAP ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์และวิธีทางการเกษตรที่ดี”

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่28 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเยี่ยมชมสวนลำไยตัวอย่างภายใต้เกณฑ์ GAP เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย โดยมีคุณพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร และนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมสวนลำไยของเกษตรกรตัวอย่าง คุณธัญญรัตน์ ปาระมี ณ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th