งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แหล่งทุน พบ นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสัตวศาสตร์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Editha C. Cedicol, Program Leader, IDRC Upland Fellowship Project, Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), College, Laguna, Philippines ในโอกาสมาเยี่ยมนักศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสัตวศาสตร์ ที่ได้รับทุนจาก IDRC- SEARCA มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเดินทางเข้าร่วมประชุม First IDRC- SEARCA Annual Fellowship Plus Conference- Workshop ในหัวข้อ “Food Security and Sustainable Agriculture Development in the Uplands: Challenges and Opportunities” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2556 ณ SEARCA College, Laguna, Philippines เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th