งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ด

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่24 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเพาะเห็ด ไร่แม่เหียะ โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชสวน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th