งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: (GAP)

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่21 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: GAP) เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย โดยมี ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับเกษตรกร และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร สู่ประชาคมอาเซียน โดยคุณพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล และคุณนิสิต บุญเพ็ง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th