งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม “เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร” โดย ดร.กนกวรรณ ศรีงาม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีกำหนดการจัดอบรมอีก 1หัวข้อ คือ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง GC ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการแลถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 053-944-088

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th