งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าศึกษาดูงานบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่9 สิงหาคม 2556
สถานที่ ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้ให้การต้อนรับและบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 35 คน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และเครื่องปั่นไฟที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งนักศึกษามีความสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th