งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาดูงานกิจกรรมฐานบูรณาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่15 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม จำนวนทั้งสิ้น 460 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมฐานบูรณาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่
1.ฐานแมลงและโรคพืช ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ฐานผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
3.ฐานพืชไร้ดิน ณ ไร่แม่เหียะ
4.ฐานสัตวศาสตร์ ณ ไร่แม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th