งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 5-7

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 สิงหาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 22 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 122 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 122 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 131 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 114 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 112 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 140 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 115 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 126 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 138 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 138 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 110 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 22 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th