งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้ง และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อาจารย์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้ง และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" จัดโดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เสริม ลดการเผาทำลายเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ โดยมี คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ และว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใจปัญญา นักวิทยาศาสตร์เกษตร จากหน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ชีวภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ย การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ย และขั้นตอนการทำปุ๋ยเม็ด ซึ่งได้รับความสนใจจาก บุคลากร สำนักงานคณะ / ภาควิชา / ศูนย์วิจัยฯ เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ อาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th