งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Biotechnology ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 - 17 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้ Biotechnology ในการปรับปรุงพันธุ์พืช" ให้แก่บุคลากร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์, อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, นางสาวอัญชลี วงษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนางสาวทิพย์วรรณ ใจภา ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th