งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานแถลงข่าว...การจัดทำแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว “การจัดทำแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะสื่อมวลชนจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ร่วมทำข่าว

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 62 KB
ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th