งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำเสนอผลงานวิชาการ และรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จาก สำนักงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ , ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน "Journey to Connex Back to the Grand Herritage เส้นทางสายสัมพันธ์...สู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ ปี พ.ศ. 2556 " ณ สถานียาสูบแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "การเพาะกล้ายาสูบ" และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่่อง "สร้างเครื่องพอกเมล็ดยาสูบ" จำนวน 100,000 บาท จากนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th