งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 กรกฏาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง" โดย คุณธารารัตน์ วิสุทธิวัมมิก นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประกันตนของคณะเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของกองทุนประกันสังคม รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนประกันสังคม

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th