งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ นักเรียนจาก รร.นานาชาตินครพายัพ เข้า่ศึกษาดุงานฟาร์ม

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่28 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ฟาร์มสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับและพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาคฤดูร้อน จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมในส่วนของฟาร์มสุกร สัตว์ปีก แพะ และกระต่าย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพฤติกรรม ความเป็นอยู่ และการดูแลสัตว์เล็กประเภทต่างๆ อาทิ ให้นมลูกแพะ และลูกสุกร ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th