งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงานวิจัยยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
โดยแบ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.) “ไบโอแก๊ส” วิทยากรโดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 2.) “ไฮโดรโปนิกส์และไม้ดอก” วิทยากรโดย รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี 3.) “กีฏวิทยาและโรคพืช” วิทยากรโดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน 4.) “เทคโนโลยีชีวภาพ” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 5.) “การผลิตผักปลอดสารพิษ” วิทยากรโดย คุณจตุรงค์ พวงมณี 6.) “กาแฟ” วิทยากรโดย น.ส.พัชนี สุวรรณวิศลกิจ 7.) “ข้าวและคุณค่าทางโภชนาการ” วิทยากรโดย อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 8.) “การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช” วิทยากรโดย ดร.กรวรรณ ศรีงาม โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาดูงานกว่า 210 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th