งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 ท่าน คือ
  • รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ , รศ.ดร.วารุณี บุญ-หลง , ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล , อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ จากนั้น ได้พาคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ โครงการกล้วยไม้ โรงเรือนสัตวศาสตร์ อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำดับ
    และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้พบปะและหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ จากนั้นเวลา15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 4 ท่าน ได้ร่วมชี้แจงผลการตรวจสอบและประเมินฯ โดยนำเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีการเสริม ให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังผลฯ ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าสุขภาพผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

  • ภาพกิจกรรม

          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th