งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานบ่อไบโอก๊าซ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่24 มิถุนายน 2556
สถานที่ ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ และ คณาจารย์และนักเรียนจาก รร.ยุพราชวิทยาลัย
จำนวนคน25
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รร.ยุพราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 โดยพาเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน หนึ่งในแปดกลุ่มมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ไบโอก๊าซ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ในการนี้ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ พร้อมพาเยี่ยมชมบ่อหมักก๊าซในฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจเป็นอย่างมากและจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th