งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษา ม.สุภานุวงศ์ (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2556 ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ฟาร์ม และห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชา สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th