งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานเจ้าภาพ กกก
วันที่24 กรกฏาคม 2556
สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน30
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การทำวิจัยและการเขียนบทความวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยนั้น สิ่งที่จะช่วยในการจัดการบรรณานุกรมที่ใช้ในการอ้างอิงจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ ก็คือ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้รับความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการอ้างอิงและบรรณานุกรม ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม ทางห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero นี้ขึ้น

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th