งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ประจำปี 2556 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เวียรศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน ถึงผลสำเร็จของโครงการ “การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย” ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการข้าว และกำลังเตรียมการจดสิทธิบัตรต่อไป ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th