งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ จาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด (EAST-WEST-SEED)

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 มิถุนายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย และ ดร.กรวรรณ ศรีงาม ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ (พันธุศาสตร์โมเลกุล) จำนวน 5 ท่าน จาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด (EAST-WEST-SEED) เพื่อเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th