งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เปิดโลกกิจกรรม

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 มิถุนายน 2546
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน450
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ภายในคณะเกษตรศาสตร์มีชมรมในสังกัดเป็นจำนวนมาก โดยมากจะอยู่ในกลุ่มของวิชาการและกีฬา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนักศึกษาใหม่นั้น น้อยคนที่จะรู้จักกับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะเกษตรศาสตร์ การได้นำเสนอกิจกรรมของแต่ละชมรมที่สังกัดภายในสโมสรนักศึกษานั้นจะทำให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจในด้านนั้นๆ อีกทั้งยังทำให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำไปสู่การเข้าสังคมการทำงานกับผู้อื่นในอนาคต และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ
2. เป็นการนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ที่แต่ละชมรมได้นำเสนอ
3. ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมของคณะ
4. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำไปสู่การเข้าสังคม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ชมรมต่างๆ จัดเตียมโครงงานมาแนะนำให้นักศึกษาใหม่
2. จัดกิจกรรมการแสดงผลงาน กิจกรรมของชมรม และจัดเวทีประชาสัมพันธ์ภายในงาน
3. สรุปผลการจัดกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th