งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 พฤษภาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งร่วมชี้แจงแก่คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ / ห้องประชุมภาควิชา /ศูนย์วิจัย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th