งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ครั้งที่ 2

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 มีนาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ครั้งที่ 2 " พร้อมทั้งร่วมบรรยายหัวข้อ"สถานการณ์อุดมศึกษาไทยสาขาเกษตร" หัวข้อ "เทคนิคการมองอนาคต : Senario Planning และชี้แจงกระบวนการ" และหัวข้อ "ปัจจัยที่มีอิทธิพล ผลกระทบ และแนวโน้มอนาคตการศึกษาไทยสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า" โดย ดร.สุชาติ อุดมโสภกิจ และรศ.ดร.สมศักดิ์ เพียบพร้อม จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันคลังสมองของชาติ ตามลำดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน ความไม่แน่นอน และภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยในอนาคต ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th