งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 พฤษภาคม 2546
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ (อาคาร 08134) คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
จำนวนคน400
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปีการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะที่ตนเองจะเข้ามาทำการศึกษาต่อ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษา การจัดการเรียน การสอน ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะ รวมทั้งระบบการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี จำนวน 8 คน
2. หัวหน้าภาควิชา จำนวน 8 คน
3. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน
4. นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 350 คน
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน
รวม 406 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

งบประมาณ

โดยขอใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2546 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าใช้สอย จำนวนเงินประมาณ 30,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ภาควิชา และระบบการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th