งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนา เรื่อง การแปลงแผนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่16 - 17 พฤศจิกายน 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การแปลงแผนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และให้แนวคิดเื่รื่อง "นโยบายการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ระยะที่ 11 (2555-2559)" โดยมีรองศาสตราจารย์นคร ณ ลำปาง กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้แนวคิด เรื่อง การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ 4 ปี , หลักเกณฑ์และกรอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และแนวทางการอภิปรายกลุ่ม ตามลำดับ
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เ้ข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเบลวิลล่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th