งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 สิงหาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  งานนโยบายและแผนฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผล ช่วยสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ และเป็นพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไปได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th