งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ...เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มช. (KM Conner version 2012)”

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 สิงหาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (KM Conner version 2012)” จัดขึ้นโดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิธีการใช้งานคลังความรู้องค์กร และตระหนักถึงการจัดการความรู้ของตนเอง การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร มีบุคลากรตัวแทนของสาขาวิชา/ศูนย์ และสำนักงานคณะ จำนวน 35 คนเข้าร่วมอบรม โดยมีนายกานต์ คงบรรทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ดังมีหัวข้้อต่อไปนี้
1. ทำความรู้จักกับการจัดการความรู้
2. แนะนำเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร
3. แนะนำวิธีนำความรู้เข้าสู่เว็บไซต์ • การจัดการบทความ • การจัดการไฟล์เอกสาร • การจัดการไฟล์รูปภาพ • การจัดการไฟล์วีดีโอ
4. การแสดงความคิดเห็น/โต้ตอบ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th