งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 กรกฏาคม 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ท่าน คือ
 • รศ.น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
 • รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร
 • รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
  จากนั้นในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ร้านจำหน่ายผลิตผลการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพกิจกรรม

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th