งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม...โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบ SAR Online ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 เมษายน 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบ SAR Online คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบ SAR Online ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารจากระบบ e-QA-Document เดิมได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวสากันย์ สุวรรณการ ฝ่ายบริหารฐานข้อมูล และนายอลงกต สิทธิโชค เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th