งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากรคณะฯ เข้าอบรมเรื่อง ตัวบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 กุมภาพันธ์ 2555
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง ตัวบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากร ประจำปี 2554 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ "การเขียนรายงานประเมินตนเอง และจัดทำเอกสารหลักฐาน ตามระบบของ สกอ. ประจำปี 2554" และหัวข้อ "ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ ตามระบบของ สกอ.ประจำปี 2554 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th