งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเตรียมบุคลากรสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่20 - 22 พฤษภาคม 2545
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
จำนวนคน180
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ภายในปี พ.ศ . 2545 จึงมีความจำเป็นที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้าใจ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ที่มีการบริหารในลักษณะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีโครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล มาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม มีรูปแบบบริหารในสภาพที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ การบริหารจัดการถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดที่จะนำพาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ การบริหารจัดการที่ดี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th