งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2”

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 ธันวาคม 2554
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา และมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาองค์กร คือ ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดาเนินการ ความสามารถและผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือในเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสภาคณบดีสาขาการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดาเนินการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนาข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดาเนินการจัดการความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๒ การศึกษา โดยมีสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งสิ้น ๒๗ มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒” ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

๑.) เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสมาชิก เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร
๒.) เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันและมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องของสมาชิกเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร ประธานเปิดการสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2” โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาฯ และร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา จากสมาชิกในเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร จำนวนประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และร่วมเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคุ้มเวียงยอง ตามลำดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.) ผู้บริหารและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายสภาคณบดีสาขา การเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
๒.) ผู้บริหารและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีแนวทาง ปฏิบัติที่ดี เพื่อนาไปพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th