งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่25 พฤศจิกายน 2554
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554 เรื่อง "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)" โดยมี คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th